Bakonykúti Község

jóváhagyott településfejlesztési koncepciója,

településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata

és arculati kézikönyve 


  

 

 

1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

 

H27.sz. Határozat - koncepció(pdf)

 

BAKONYKÚTI TELÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ(pdf)

 

 

2. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

 

BAKONYKÚTI TSZT Határozat és leírás(pdf)

 

TSZT SZERKEZETI TERV(pdf)

 

3. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

 

BAKONYKÚTI HÉSZ (pdf)

 

HÉSZ 2.sz MELLÉKLET : SZT-1 Belterületi szabályozási terv (pdf)

 

HÉSZ 3.sz. MELLÉKLET: SZT-2 Külterületi szabályozási terv (pdf)

 

HESZ 3. függelék mintakeresztszelvenyek (pdf)

 

TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYV (pdf)

 

 

TELEPÜLÉSKÉP VÉDELEM

 

 

Közérthető tájékoztató a településkép védelméről szóló rendelet módosításáról itt (pdf) ! /2021.10.11/

 

 

Tájékoztató

a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletről és

a települési főépítész alkalmazásáról

Megnyitás PDF-ben 

2017. év végén Bakonykúti Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyta a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletet, valamint Bakonykúti Település Arculati Kézikönyvét (TAK)A TAK és a településkép védelmi rendelet a lakosság, a partnerek és a szakmai szervezetek véleményének kikérésével és közreműködésével készült. A rendeletet 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

A Településképi Arculati Kézikönyv a lakosság és a döntéshozók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. Célja, hogy lényegre törően, mindenki számára érthető módon mutassa be a falu építészeti arculatát meghatározó jellemzőit, épített és természeti értékeit, valamint a bakonykútiak közös lakókörnyezetének minőségi alakításával kapcsolatos elvárásait, javaslatait. Az elkészült kiadvány közérthető formában, jó példák bemutatásával segítséget nyújt az építtetők és építészek számára is annak érdekében, hogy esztétikus otthonok és épületek alakulhassanak ki.

A kézikönyv alapján elkészült településképi rendelet tartalmazza a helyi védelemre vonatkozó előírásokat, településképi előírásokat a meghatározó településrészekre vonatkozóan, a reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi előírásokat és a településkép-érvényesítési eszközöket.

A rendelet lehatárolta a településképi szempontból meghatározó területeket és azokra szabályokat fogalmazott meg. A rendelet szabályozza a településkép-védelmi tájékoztatást, a szakmai konzultációt és a településképi bejelentés eljárását is. 

A helyi rendelet előírásainak betartatása a rendelet hatálybalépését követő építkezések során az építtető feladata, a vonatkozó jogszabályok értelmében az ellenőrzés a polgármester hatáskörébe tartozik. A rendelet előírásainak betartását településkép érvényesítési eszközök segítik. A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a polgármester önkormányzati településképi bírságot szab ki.

A fenti dokumentumok megtalálhatók a www.bakonykuti.hu honlapon az önkormányzat/önkormányzati rendeletek menüpont alatt, vagy megtekinthetők írásos formában a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

A fenti rendelet szerint az alábbi esetekben az építtető köteles szakmai konzultációt kérni és településképi bejelentési eljárást kezdeményezni:


Fejezet - A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

13. A szakmai konzultáció szabályai

24. § (1) A településkép védelme érdekében építtető kérelmére az önkormányzati főépítész (főépítész) – illetve, ha önkormányzati főépítész nincs alkalmazásban, akkor a polgármester - szakmai tájékoztatást ad a településképi követelményekről.

(2) Szakmai konzultáció az önkormányzat hivatalos helyiségében vagy kérésre a helyszínen is lefolytatható.

14. Szakmai konzultáció tartásának kötelező esetei

25. §  (1) Az építtető köteles szakmai konzultációt kérni a tervezett építkezés helyszíne szerint illetékes önkormányzattól, ha

a) az építkezés helye településképi szempontból meghatározó területen vagy

b) helyi védett területen található

c) új lakó épület építése esetén ide értve az „egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység” alapján történő új lakóépület építését is. 

(2) Jelen rendeletben meghatározottak szerint az eseti eltérések főépítészi konzultációt követően lehetségesek.

 

VI. Fejezet A településképi bejelentési eljárás

15. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre

26. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

a) meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén „

 Az eljárások szakszerű lefolytatása érdekében Bakonykúti Község Önkormányzata 2019. január 1-től települési főépítészt foglalkoztat. A települési főépítész elérhetőségei az alábbiak:

·         Név:           Kun Timea

·         Telefon:      30/23-71-463

·         e-mail:        bakonykuti@vivamail.hu


Kérjük, hogy a fentiek figyelembe vételével tegyenek eleget a szakmai konzultáció, valamint a településképi bejelentési eljárási kötelezettségnek új épületek, építmények építése, a meglévő épületek átalakítása, bővítése (beleértve a nyílászárók cseréjét, épületek színezését és az utcafronti kerítések megváltoztatását is), továbbá meglévő épületek rendeltetésének teljes, vagy részleges megváltoztatása esetén.

Arra bíztatunk mindenkit, hogy éljen a szakmai tájékoztatás és konzultáció lehetőségével, amely a lakosság számára térítésmentes. A szakmai tájékoztatás és konzultáció lefolytatásával megelőzhetőek a településkép védelméről szóló rendelet előírásaival ellentétes építések, átalakítások, bővítések, szín és anyaghasználatok, valamint elkerülhetőek a településkép érvényesítési szankciók, bírságok.

 

 

Bakonykúti, 2018. január 8.

 

Kun Timea

mb. főépítész

Marics József

polgármester

  

 

 

 

 

 

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas